Regulamin sklepu internetowego #be_aware:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje:
   1. 1.1.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. 1.1.2.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. 1.1.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. 1.1.4.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
    zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. 1.1.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. 1.1.6.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. 1.1.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
   8. 1.1.8.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. 1.1.9.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   10. 1.1.10.SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://beaware.com.pl
   11. 1.1.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  
   12. 1.1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   13. 1.1.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   14. 1.1.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   15. 1.1.15.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://beaware.com.pl  prowadzony jest przez spółkę IB PUBLISHING, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Biała 3/70, 00-895 Warszawa, adres do doręczeń : ul. Stawki 8 lok. U11 , nip:  5272929132, regon 38627149300000, adres poczty elektronicznej : kontakt@beaware.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

4.Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówień prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody wynikające z tego faktu.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,
  c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 2. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  1. Formularz Zamówienia – Klient dokonuje zakupów za pomocą tego formularza. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta Użytkownika, a wszystkie dane które zostaną wprowadzone przez Klienta są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2.1a. Wszystkie dane podane przez Klienta są podane przez niego dobrowolnie.
   2.1b. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego;
 • danych dotyczących Umowy Sprzedaży: produkty, ilość produktów, sposób dostawy oraz płatności, miejsce dostawy produktów;
 • w przypadku Klientów będącymi Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 1. Usługa Newsletter – Usługa ta świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wszystkim osobom które wyraziły na to zgodę. Automatyczne wiadomości wysyłane do Klientów, zawierają informacje o:
 • Aktualnych nowościach i promocjach;
 • Aktualnych wydarzeniach;
 • Innych wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu Internetowego.

2.2A. ABY SKORZYSTAĆ Z NEWSLETTERA NALEŻY:

 • Wpisać swój adres e-mail i imię w oknie Newslettera (pobierz próbkę);
 • Kliknąć przycisk “Wyślij” – na podany adres e-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający zapis do Newslettera;
 • Kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi “Newsletter”.

2.2B. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie składania zamówienia. Z chwilą złożenia zamówienia usługobiorca zostaje zapisany na newsletter                                                   

2.2C. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez cały czas. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, do podglądu lub poprawienia swoich danych, a także ma prawo w każdej chwili zrezygnować z newslettera bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beaware.com.pl

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. W sytuacji zmiany ceny Produktu po dacie złożonego Zamówienia, Klienta obowiązuje cena z dnia złożonego przez niego Zamówienia. 
  4. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone i opłacone w Dni Robocze po godz.17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
  5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia.
  6. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.
 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. 4.1.1. Płatność on-line (Blik, CashBill, Przelewy24, PayPal), płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz płatność przy odbiorze (pobranie kurier/odbiór osobisty)
 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po wcześniejszych ustaleniach również na terenie Unii Europejskiej.
  2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. 5.2.1.Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Paczkomaty.
   2. 5.2.2.Odbiór osobisty pod adresem: Klinika IB SKINSPACE w Warszawie ul. Stawki 8 lok. U11
  3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika
  4. Koszty dostawy produktów od kwoty zamówienia 300 zł pokrywa Sprzedawca. Poniżej kwoty zamówienia 300 zł koszt dostawy pokrywa Kupujący
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że informacja na stronie Sklepu przy składaniu Zamówienia wskazuje inną datę. W przypadku przedsprzedaży termin dostawy każdorazowo zawarty jest w opisie Produktu i oznacza , że od tej daty rozpoczynamy wysyłkę w kolejności składanych zamówień.
  6. Bieg terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy Zamówienia, w których uznanie nastąpiło do godz. 12.00 rozpoczynają realizację dostawy tego samego dnia.

ZAMÓWIENIA, W KTÓRYCH UZNANIE NASTĄPIŁO PO GODZ. 12.00 ROZPOCZYNAJĄ REALIZACJĘ DOSTAWY NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru (Produktu).
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać na adres mailowy: kontakt@beaware.com.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres doręczenia Sprzedającego wskazany w §1 niniejszego regulaminu, Formularz Odstąpienia Od Umowy oraz dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura) przed upływem 14 dniowego dnia  . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy odesłać Produkt do Sprzedawcy na adres doręczenia wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru na swój koszt.
  4. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Nadawcy, zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego Produktu
  5. Koszt zakupu Produktu zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:
 • Nie jest zniszczony, pobrudzony;
 • Jest kompletny;
 • Zapakowany jest w kopertę bąbelkową lub pudełko chroniące zawartość
 1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.
 2. Koszt przesyłki zwrotnej do Nadawcy, pokrywa Kupujący.

6.10. Towar wykonany na wyraźne życzenie klienta, lub towar który został zmodyfikowany na wyraźne życzenie klienta nie podlega zwrotom.

6.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym . Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beaware.com.pl  lub też pisemnie na adres doręczenia Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez:
 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę towaru na nowy;
 • a w przypadku gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.
 1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji naprawy lub wymianę towaru na nowy, koszt ponownej wysyłki towaru pokrywa Sprzedawca.
 2. W przypadku  gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana towaru na nowy, Sprzedawca zwraca koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie do 14 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na numer rachunku podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie klientów niebędących konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

8.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do klientów niebędących konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia umowy sprzedaży.

8.4. Korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia produktu do przewozu aż do wydania go klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.5. W przypadku wysłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy niebędącemu konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. 9.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. 9.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. 9.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany
    Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   4. 9.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa
  4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego #be_aware:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Be_aware działającego pod adresem www.beaware.com.pl jest IB PUBLISHING Sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności:  ul. Biała 3/70, 00-895 Warszawa, adres do doręczeń : ul. Stawki 8 lok. U11 , nip:  5272929132, regon 38627149300000, adres poczty elektronicznej : kontakt@beaware.com.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.beaware.com.pl

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. 

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu w przypadku:

 1. a) rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
 2. b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
 3. c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:
 5. a) Konta Usługobiorca podaje:
 • Imię i nazwisko,
 • Login,
 • Adres,
 • Adres e-mail.
 1. b) Zamówienia Usługobiorca podaje:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 1. c) Newslettera Usługobiorca podaje
 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail.
 1. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
 2. a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną  – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 10. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 11. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 12. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
 3. a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
 4. b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 5. c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 6. d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 7. e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 8. f) Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@beaware.com.pl
 11. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 8. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5% zniżki na produkty IB PUBLISHING

Odbierz zniżkę na nasze produkty i otrzymaj ich próbki.

user
email
beaware.com.pl przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory WWW lub innych podobnych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. View more
Akceptuj
0
Twój koszyk
 • No products in the cart.